အသင္း၀င္မ်ားဤေနရာတြင္
ေၾကာ္ျငာႏုိင္ပါသည္။


about mtma

About MFP & TMA


ပုံစံ (၃)
  ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
အမွတ္ ( )၊ ............................. လမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္ - ၄၆ အရ ျပဌာန္းေသာ အမည္တင္သြင္းလႊာ
.................................... ခုႏွစ္


ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ လူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ အမည္တင္သြင္းလႊာ

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္း၀င္အသင္းသား ( ) ဦးအမည္တုိ႔ကုိ ယခုႏွစ္ ဗဟုိအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္လူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အဆုိတင္သြင္းပါေၾကာင္း။

................................................................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................. .......................................

အမည္                                         အသင္း၀င္/မွတ္ပုံတင္အမွတ္                                        အမည္တင္သြင္းျခင္းခံရသူ၏
                                                                                                                          သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္

................................................................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................................................. .......................................
အဆုိရွင္အမည္ ..................................
မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ..............................

အသင္း၀င္အမွတ္၊ ..............................................
အထက္အမည္ပါ အဆုိတင္သြင္းခ်က္ကုိ ေထာက္ခံပါသည္။

  ေကာက္ခံသူအမည္၊ ..............................
  မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ..............................

  အသင္း၀င္၊ ..............................
  ေန႔စြဲ။ ......................................
မွတ္ခ်က္။ မိမိလက္မွတ္မ်ားကုိ ဤအသင္းႀကီးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ အသင္း၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ မိမိတုိ႔လက္မွတ္နမူနာမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ အထူးသတိျပဳပါ။

အၫႊန္း။ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားအပုိဒ္-၄၆အရ အမည္တင္သြင္းလႊာမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းပါ အဆုိတင္သြင္းသူ/ေထာက္ခံသူ၏ လက္မွတ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္အမွတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္သာမက အမည္တင္သြင္းျခင္းခံရသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္ အမွတ္၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ အသီးသီးပါရွိေစရမည္။